Duaal leren in Brussel

Naar aanleiding van een krantenartikel waarin geschreven stond dat het duaal leren niet zou aanslaan in Brussel, vroeg Bianca Debaets (CD&V) uitleg aan Sven Gatz (Open VLD), collegelid bevoegd voor onderwijs en scholenbouw, tijdens de plenaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 18 maart 2022.

Collegelid Gatz gaf een kort overzicht van de evolutie van het duaal leren in Brussel. Kwantitatief gezien stijgen zowel de inschrijvingscijfers als het aantal erkende leerwerkplekken licht. Gezien de geringe stijging is het wel duidelijk dat hier nog werk aan de winkel is. De evolutie van deze cijfers in Brussel is overigens gelijkaardig aan de evolutie in Vlaanderen.

Gatz ging verder in op de kwalitatieve evolutie en verwees naar de nota ‘Drempels duaal’ van Tracé Brussel vzw en het daaropvolgende advies van de Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA). De belangrijkste drempels zijn het ‘matchingsprobleem’ tussen het aanbod bij onderwijsinstellingen en de noden op de arbeidsmarkt, het negatieve imago van duaal leren en de investeringen die scholen moeten doen om te kunnen beginnen met duaal leren.

Vervolgens belichtte hij enkele zaken die de VGC al onderneemt om de uitrol van het duaal leren te ondersteunen. Zo verwees hij naar de extra middelen die scholen eind 2021 konden aanvragen voor de investering in uitrustingsgoederen voor duale opleidingen. Bij de bouw van nieuwe scholen wordt ook aandacht besteedt aan de onmiddellijke opname van duaal leren in het aanbod. Tenslotte onderlijnde de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en Tracé Brussel vzw, waarin duaal leren een belangrijke plaats heeft.  

Collegelid Gatz stelde dan voor om tijdens een toekomstige commissievergadering dieper in te gaan op dit onderwerp, met Tracé Brussel vzw als genodigde om de vragen van de parlementsleden te beantwoorden. Dit voorstel werd positief onthaald en de nodige stappen zullen gezet worden om deze vergadering te laten plaatsvinden.  

Dit artikel verscheen op 25/03/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw.

Lees meer op pagina 15 van het verslag.