Info voor onderwijsinstellingen

Leerling verzorging

Wil je graag aan de slag met duaal leren op jouw school? Je vindt alle informatie over duaal leren op: www.duaalleren.vlaanderen en www.onderwijs.vlaanderen.be.

Van start met duaal leren in Brussel

1) Hoe kom je tot een nieuwe richting duaal leren in Brussel?

Om een duale opleiding te kunnen aanbieden, moet je als school een aanvraag tot programmatie indienen.

Good to know:

 1. Bezorg je aanvraag bij AGODI ten laatste op 30 november van het schooljaar vóór het schooljaar waarin je de duale opleiding wil aanbieden. 
 2. De aanbieder van de programmatie-aanvraag moet de aanvraag ook motiveren. Eén van de motiveringscriteria is de afstemming binnen het overlegforum duaal leren waaronder de school of het centrum als aanbieder valt.
 3. Scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten dan ook hun aanvragen kenbaar maken bij het regionaal overlegforum (ROF) duaal leren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
 4. Het niet aanwezig zijn van een bewijs van afstemming binnen het ROF kan voor AGODI een reden zijn om de programmatie-aanvraag negatief te adviseren. Het tijdig kenbaar maken van de programmatie-aanvraag is met andere woorden essentieel.
 5. Zowel de Vlor, de SERV, AGODI als de Onderwijsinspectie geven een advies. De beslissing tot goed- of afkeuring wordt door het Departement Onderwijs aan de school medegedeeld ten laatste 4 maanden na de aanvraag, waarna de opleidingen kunnen starten op 1 september van het daaropvolgende schooljaar.

Indien je als Brusselse school of schoolgemeenschap van start wil gaan met duaal leren in Brussel, neem dan zeker contact op met ons, Tracé Brussel vzw, via duaal@tracebrussel.be.

Tracé Brussel vzw

 • ... neemt het voorzitterschap en het secretariaat waar van het ROF Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • ... begeleidt scholen verder met hun programmatie-aanvragen duaal leren in Brussel. 

 

2) Wat doet het ROF Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)?

Het ROF BHG

 • ... maakt in de eerste plaats de regionale afstemming mogelijk tussen Brusselse onderwijsactoren die duaal leren aanbieden of willen gaan aanbieden.
 • ... buigt zich over welke duale opleidingen al worden aangeboden en welke duale opleidingen interessant kunnen zijn om te programmeren in Brussel.
 • ... maakt met behulp van het secretariaat ook een verslag op van elke ingediende programmatie-aanvraag.

Bij het opmaken van dit verslag kan met de volgende elementen rekening gehouden worden: 

 • de inbreng en de aanvullingen vanuit de ROF-leden;
 • de regionale (toekomstgerichte) arbeidsmarktbehoeften;
 • het aantal beschikbare werkplekken (erkende leerbedrijven); 
 • het bestaande opleidingsaanbod duaal leren in Brussel; 
 • de geografische spreiding van het opleidingsaanbod. 

Tracé Brussel vzw werkt hiervoor samen met arbeidsmarktexperts van view.brussels (Actiris) en VDAB Brussel. Deze instellingen voorzien de (mogelijke) aanbieders van de nodige informatie omtrent hun programmatiekeuzes vanuit het perspectief van de Brusselse arbeidsmarkt. 

 

3) Wat als er geen leerlingen zijn ingeschreven in een nieuwe richting duaal leren?

Indien er op 1 oktober geen regelmatige leerling is ingeschreven, mag de opleiding niet aangeboden worden in de rest van het schooljaar en moet de aanbieder een nieuwe programmatieaanvraag indienen om de opleiding het daaropvolgende schooljaar in te kunnen richten.

Hierop is één uitzondering mogelijk: indien er leerlingen zijn ingeschreven in een aanloopstructuuronderdeel dat afgeleid is uit een duale opleiding, mogen deze leerlingen ook nog tijdens het schooljaar doorstromen naar de duale opleiding, zelfs als daar geen leerlingen in zaten op 1 oktober.

 

Leerwerkplek

1) Wat is een leerbedrijf?

 • richt de werkcomponent in van het duaal leren
 • is erkend om jongeren uit duaal leren, leren en werken of de leertijd op te leiden
 • stelt een vakbekwame mentor (die een mentoropleiding volgt) aan om leerlingen op te leiden en bij te staan
 • beschikt over de nodige bedrijfsuitrusting
 • heeft voldoende financiële draagkracht

Lees alles over leerwerkplekken hier

 

2) Type overeenkomsten

Eens erkend, kan een werkgever een overeenkomst afsluiten met de jongere. Het type overeenkomst is afhankelijk van de opleiding en/of het systeem waarin de jongere een opleiding volgt.

 • De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) is de standaardovereenkomst voor alle opleidingen waarbij de leerling minstens 20u gemiddeld per week op jaarbasis leert bij een werkgever.
 • De Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) is de standaardovereenkomst voor opleidingen waarbij de jongere minder dan 20u gemiddeld per week op jaarbasis leert in een onderneming. 
 • De Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (DA) is een overeenkomst waarbij een jongere in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (niet mogelijk in duaal leren) minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) werkt op de werkplek. Ondernemingen in de non-profitsector, waar de sociale maribel van toepassing is, kunnen ook gebruik maken van de deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel. Neem voor vragen rond de Sociale Maribel zeker contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.
 • De Startbaanovereenkomst Type 2 (SBO type II) is een deeltijdse arbeidsovereenkomst bij een van de Brusselse gemeenten. Deze deeltijdse overeenkomst wordt gekoppeld aan een opleidingsonderdeel in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en is niet mogelijk in het duaal leren (van minimaal 240 uur op jaarbasis).
 BezoldigingVakantiedagen
OAOLeervergoedingLeerling volgt schoolvakantieregeling max. 20 opgebouwde vakantiedagen aangevuld met onbetaald verlof
SAONeenLeerling volgt schoolvakantieregeling
DAConform de lopende CAOConform de lopende CAO

Modelovereenkomsten zijn terug te vinden via www.vlaanderen.be/duaal-leren.

 

3) Leervergoedingen OAO

De leervergoedingen binnen de OAO zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering. Die leervergoedingen worden bepaald aan de hand van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). De leervergoeding evolueert dus naarmate de spilindex overschreden wordt. De schaal is afhankelijk van de vooropleiding van de leerling.

Leervergoeding per maand Vooropleiding jongere
€ 555,90 (29% GGMI)
 • Leerlingen in het eerste jaar van de alternerende opleiding indien zij de 2e graad secundair onderwijs nog niet met succes hebben afgerond.
€ 613,40 (32% GGMI)
 • Leerlingen die de 2e graad succesvol hebben afgewerkt en starten met een alternerende opleiding.
 • Leerlingen die een jaar van een alternerende opleiding succesvol hebben afgerond (eventueel in een andere richting).
€ 661,30 (34,5% GGMI)
 • Leerlingen die het eerste jaar van de 3e graad secundair onderwijs succesvol hebben afgerond.
 • Leerlingen die al twee jaren van een alternerende opleiding succesvol hebben afgerond (eventueel in een andere richting).
 • Leerlingen die de kwalificatiefase van het BuSO succesvol hebben afgerond.

 

4) Bij wie kan een school terecht met vragen omtrent duaal leren in Brussel?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen onderwijsverstrekkers contact opnemen met de Prospectiesel Duaal Leren van Select Actiris. Deze prospectiecel van Actiris staat in nauw contact met Brusselse werkgevers. De prospectiecel is bereikbaar via ageens@actiris.be.  

Aarzel ook niet om Tracé Brussel vzw te contacteren met al je vragen omtrent het duaal leren in Brussel. Contacteer ons via duaal@tracebrussel.be.    

 

5) Waarvoor kan je terecht bij een sectoraal partnerschap?

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is verantwoordelijk voor de erkenning van een onderneming als kwaliteitsvolle werkplek in het kader van duale opleidingen. Het Vlaams Partnerschap geeft deze taak uit handen aan sectorale partnerschappen. Bij deze partnerschappen kan een school terecht met alle vragen rond het werkplekleren en voor een overzicht van bedrijven waar een cursist een duale opleiding kan volgen. Een overzicht van deze sectorale partnerschappen kan je hieronder downloaden. Het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie heeft dezelfde bevoegdheden als een sectoraal partnerschap voor die duale opleidingen die niet onder een erkende sector vallen.