Privacyverklaring Tracé Brussel vzw

Samenwerkingsverband onderwijs-arbeidsmarkttrajecten Duaal Leren
-
Leren & Werken Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inleiding:

De regelgeving voorziet in verschillende voorbereidende trajecten voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die in een (Nederlandstalig) systeem zitten van alternerend leren:

 • De aanloopfase is een traject voor jongeren die arbeidsbereid maar nog niet (helemaal) arbeidsrijp zijn. De aanloopfase is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig en bereidt jongeren voor op doorstroom naar een overeenkomst alternerende opleiding.
 • IBAL (Intensieve Begeleiding Alternerend Leren) verwijst naar een kortdurende begeleiding op de werkvloer (IBAL tewerkstelling) of een begeleiding in de zoektocht naar een geschikte werkplek (IBAL Te Oriënteren).
 • SPI AL is een begeleiding gericht op de professionele inschakeling van jongeren uit het deeltijds onderwijs op de arbeidsmarkt.

Deze trajecten worden hierna gebundeld onder de noemer onderwijs-arbeidsmarkttrajecten.
Tracé Brussel vzw fungeert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als centraal aanmeldingspunt voor deze trajecten.

Jongeren worden aangemeld bij Tracé Brussel vzw voor dispatching naar een organisator van de onderwijs-arbeidsmarkttrajecten. Hierbij verwerkt Tracé Brussel persoonsgegevens van de jongeren en partners die deelnemen aan het project.

Jongeren worden aangemeld bij Tracé Brussel vzw voor dispatching naar een organisator van de onderwijs-arbeidsmarkttrajecten. Hierbij verwerkt Tracé Brussel persoonsgegevens van de jongeren en partners die deelnemen aan het project.

Deze privacyverklaring is opgemaakt voor onze deelnemers en partners in het project.

Contactgegevens:

Wij gaan altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking ervan. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Tracé Brussel vzw
Adres: Antwerpselaan 26, 1000 Brussel
Tel: 02 511 99 72
info@tracebrussel.be

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden:

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat:

 • we je kunnen helpen bij de zoektocht naar een geschikte werkplek (gerechtvaardigd belang)
 • we je kunnen helpen in de voorbereiding van je tewerkstelling in het kader van je opleiding (gerechtvaardigd belang)
 • het beheer en administratie van de opdracht correct kan verlopen in de diverse fasen, namelijk aanmelden, doorsturen en effectieve begeleiding (overeenkomst)
 • we onze verslaggeving kunnen opmaken voor opvolging en rapportage (gerechtvaardigd belang)

Voor eventuele foto’s en video’s vragen we in geval van gerichte beelden jouw toestemming om deze te mogen gebruiken op de website, nieuwsbrief,… van Tracé Brussel vzw of de betrokken partners.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en geboortedatum
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, email
 • Gegevens ivm je opleiding : school, opleiding, trajectbegeleider, voorkeur opleiding/module, motivatie
 • Voorkeur voor partner waar je wil worden begeleid
 • Inschrijvingsnummer van Actiris en VDAB, eventuele vervoersbewijzen
 • Optioneel door de betrokken partnerorganisatie: indicatoren gezinssituatie, risicofactoren, relevante medische zaken indien noodzakelijk voor de invulling van de begeleiding

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor je ons die gegevens verstrekt hebt of de reden waarom wij deze gegevens verzameld hebben. Wij gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens die je zelf meedeelt.

De jongere ondertekent een document dat de school toegang geeft tot zijn/haar MLP-/NWP-dossier en dat hen ook toelaat dit inzagerecht te verlenen aan de partners waarmee ze samenwerken.

Partners kunnen extra gegevens verwerken, als dit noodzakelijk is voor het goede verloop van het project en de begeleiding van de jongeren. Met de partners werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die het gebruik van de gegevens beperkt tot enkel noodzakelijk voor de uitvoering van het project.

Er kan feedback van begeleiders verzameld worden.

Verstrekking van jouw gegevens aan partnerorganisaties:

We delen bepaalde persoonsgegevens met de partners in het samenwerkingsverband, wanneer dit noodzakelijk is om de doelstelling te verwezenlijken:

 • De betrokken onderwijsinstellingen
 • Aanbieders van de trajecten op maat in Brussels Hoofdstedelijke Gewest:
  Arktos vzw, Groep Intro vzw, Jes vzw, Profo vzw
 • Actiris en VDAB
 • Tracé Brussel vzw als tussenschakel voor registratie en dispatching

Verstrekking van jouw gegevens aan derden:

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers);

Wij hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze externe dienstverleners (verwerkers van de gegevens) over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een zogenaamde verwerkersovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij (verwerker) met de gegevens mag doen.

Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of indien je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Je kan die toestemming ook altijd intrekken. Die intrekking kan echter het doorgeven van gegevens in het verleden niet ongedaan maken.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we de persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Bewaartermijn:

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt.

De onderwijsinstelling houdt de gegevens bij tot 5 jaar na beëindiging van de schoolloopbaan bij die betreffende instelling.

Tracé Brussel vzw ontvangt het aanmeldingsdossier van de school en bewaart het aanmeldingsdossier gedurende 1 schooljaar.

Tracé Brussel vzw noteert de gegevens noodzakelijk voor doorverwijzing in een Excel met het overzicht van aanmeldingen (naam, geboortedatum, woonplaats, school, graad, opleiding, voorkeur partner, trajectbegeleider en motivatie, start en einde). De gegevens genoteerd in de overzichtsexcel worden tot maximum één jaar volgend op het schooljaar bewaard.

De partnerorganisatie bewaart de gegevens van de betrokken jongeren tot het einde van de periode tenzij wettelijk anders bepaald, opgenomen in hun privacyverklaring of via toestemming.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwante technieken. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens bij over uw surfgedrag. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie. In cookiebeheer kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Je rechten - wat kan je ons vragen?

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben, als deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde opnieuw in te trekken. Tracé Brussel vzw garandeert dat we je toestemming onmiddellijk intrekken als je hier om vraagt.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij ingaan op je vraag.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beveiliging:

Wij hebben maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens de onderwijsinstelling, Tracé Brussel vzw en de partners gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan de interne deontologische codes en discretieplicht;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten:

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons?
Neem dan zeker contact met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming, ook wel data protection officer (DPO) genoemd, via privacy@tracebrussel.be.

Je kan ook steeds contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van de onderwijsinstelling of partner in dit project. Hun contactgegevens vind je in hun privacyverklaring op hun officiële website.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacy Commissie

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Wijziging van deze verklaring:

Het samenwerkingsverband kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we deze aan via de website duaalleren.brussels.

De laatste wijziging aan deze Privacyverklaring gebeurde op 3 maart 2023.