Goedkeuring ontwerpdecreet regeling duale opleidingen volwassenenonderwijs

Op 14 januari 2022 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement en zal uiteindelijk in werking treden op 1 september 2022, ook in Brussels hoofdstedelijk gewest.

Duaal leren in het secundair én volwassenenonderwijs

Het ontwerpdecreet is sterk geënt op het decreet dat duaal leren mogelijk maakt in het secundair onderwijs. Zo vond de Vlaamse Regering het belangrijk dat de erkenningsvoorwaarden voor ondernemingen en de rechten en plichten van de verschillende partijen dezelfde zijn voor duaal leren in het secundair en volwassenenonderwijs. De enige uitzondering daarop is dat het duaal leren in het volwassenenonderwijs enkel zal werken met betaalde overeenkomsten. De hoogte en de manier van berekenen van deze leervergoeding zal bij het besluit van de Vlaamse Regering worden geregeld.

Twee soorten betaalde overeenkomsten

Het erkend leerbedrijf, de cursist en het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kunnen twee soorten betaalde overeenkomsten afsluiten. Indien de duale opleiding minder dan 20 uur op de reële werkplek bevat, spreken we van een bezoldigde overeenkomst duale opleiding. Indien de duale opleiding minstens 20 uur op de reële werkplek omvat en aan de overige voorwaarden van het statuut leerling in de alternerende opleiding voldoet, spreken we van een bezoldigde overeenkomst duale opleiding statuut (lees: conform aan het socialezekerheidsstatuut). De cursist die deze laatst besproken overeenkomst afsluit, wordt zowel voor de opleiding in het cvo als op de werkplek vergoed. De lesuren worden dan als arbeidsuren beschouwd. Deze extra vergoeding wordt dus mogelijk gemaakt voor cursisten die voltijds beschikbaar zijn binnen hun duaal traject en dus een intensiever traject volgen bij hun werkgever. De cursist kan ook geheel of gedeeltelijk afstand nemen van de leervergoeding bij de overeenkomst duale opleiding. Dit wordt mogelijk gemaakt voor cursisten die door de leervergoeding hun rechten op andere vergoedingen beknot zouden zien.

Definitie duaal leren in het volwassenenonderwijs

Het ontwerp definieert verder ook de ‘duale opleiding’ in het volwassenenonderwijs: “Het is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die tot een beroepskwalificatie leiden deels verwerven in het Centrum voor volwassenonderwijs als onderwijsinstellingscomponent en deels op de werkplek als werkplekcomponent.” Deze definitie maakt een duidelijk onderscheid mogelijk tussen duaal leren en andere vormen van werkplekleren zoals stage en gesimuleerde werkplekken in het cvo.

Hoe ziet een duale studierichting eruit in het volwassenenonderwijs?

Duale richtingen in het volwassenenonderwijs zullen steeds vertrekken vanuit een erkende beroepskwalificatie. De verschillende beroepssectoren zullen samen met de pedagogische begeleidingsdiensten oordelen over de mogelijkheid om een duale opleiding in te richten. Het aandeel van de werkplekcomponent moet minstens 50 % van de lestijden bedragen. Centra beslissen ook autonoom of ze de duale en de niet duale variant van de opleiding naast elkaar aanbieden of slechts één ervan. Het cvo is tevens verplicht een duale opleiding aan te bieden voor drie opeenvolgende schooljaren.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale partnerschappen

Er is bij het duaal leren in het volwassenenonderwijs ook een rol weggelegd voor het Vlaams Partnerschap Duaal Leren (sociale partners en onderwijsverstrekkers) en de sectorale partnerschappen. Zo zullen zij onder andere instaan voor het erkennen van ondernemingen en het informeren, ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen. Dit met als doel om op een kwaliteitsvolle manier mee te werken aan de uitrol van het duaal leren in het volwassenenonderwijs. 

Is duaal leren in het volwassenenonderwijs ook een mogelijke onderwijsvorm in Brussel?

Duaal leren in het volwassenenonderwijs zal eveneens tot de mogelijke onderwijsvormen behoren in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Concreet wil dit zeggen dat het Nederlandstalig volwassenenonderwijs in Brussel duale richtingen kan inrichten vanaf september 2022 en Brusselse werkgevers zich kunnen laten erkennen als leerbedrijf bij het Vlaams Partnerschap Duaal leren of het sectoraal partnerschap waar de werkgever deel van uitmaakt.

Dit artikel verscheen op 21/01/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw. 

Het ontwerp van het decreet tot regeling van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs vindt u hier terug.