Vragen over verdere uitbouw duaal leren

Koen Daniëls (N-VA) en Hannelore Goeman (Vooruit) stelden in de Commissie Onderwijs enkele vragen aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de verdere uitbouw van duaal leren.

Daniëls begint zijn vraag met de, volgens hem, positieve noot dat er recent 19 bijkomende duale opleidingen zijn goedgekeurd. Wel constateert hij dat er nog altijd een te beperkt aantal leerlingen ingeschreven zijn in duaal leren, waardoor het voor scholen niet evident is om dit te organiseren. Ook het vinden van leerwerkplekken is nog altijd een grote uitdaging. Hij vraagt aan de minister of de bijkomende duale richtingen zich enkel op het secundair of ook op het volwassenenonderwijs richten. Verder, of deze richtingen worden ingericht naar aanleiding van knelpuntberoepen of dat er nog andere criteria gebruikt worden, en hoe de uitbouw opgevolgd en geëvalueerd zal worden. Ten slotte vraagt hij de minister om een stand van zaken te geven over de promotiecampagne die in maart van start ging. Ook Hannelore Goeman verwijst naar de 19 bijkomende opleidingen en naar de teleurstellende inschrijvingscijfers, en identificeert drie knelpunten: de programmaties gebeurden heel erg in functie van de nood en het aanbod bij bedrijven en hielden te weinig rekening met de interesse van de leerlingen; er is een probleem met continuïteit, gezien sommige duale opleidingen enkel in de derde graad aangeboden worden; en het blijft een enorme uitdaging om voldoende leerwerkplekken te vinden. 

Volgens Minister Weyts blijft duaal leren een heel fragiel project  waar constant gezocht wordt naar een optimaal evenwicht tussen een kwaliteitsvolle opleiding voor de leerling en voor het bedrijf. Hij benadrukt dat de investeringen, die zowel scholen als bedrijven moeten doen, een eenmalige investering zijn en dat het systeem tijd nodig heeft. De minister hoopt dat de regionale technologische centra (RTC’s) een belangrijke rol zullen spelen als dialoogplatforms waar de bedrijfswereld en het onderwijs elkaar zullen vinden. Over de beperkte inschrijvingscijfers maakt hij zich nog geen grote zorgen. Tot slot geeft hij aan dat de promotiecampagne inderdaad nog loopt tot eind juni en zich richt op het moment van studiekeuze bij jongeren en ouders.

Volgens Daniëls is het vinden van een volwaardig, kwalificerend traject in het onderwijs de kern. Hij haalt ook nog de meest recente cijfers van VDAB aan, waaruit blijkt dat er 180.000 werkzoekenden zijn, waarvan heel wat niet-gekwalificeerden. Voor de inschakeling van deze groep kan duaal leren volgens hem dé oplossing zijn.

Goeman vindt de beperkte inschrijvingscijfers toch zorgwekkend, gezien de budgetten die reeds naar duaal leren zijn gegaan. Zij herhaalt haar vraag om eerst gedegen onderzoek te doen naar de redenen voor de beperkte instroom. Ook moet er volgens haar nog veel meer nagedacht worden over goede toeleiding en het overtuiging van leerlingen om te kiezen voor een bepaalde studierichting. Verder maakt zij zich zorgen over het fenomeen van ‘cherrypicking’ bij bedrijven, waardoor enkel de sterkte leerlingen een leerwerkplek aangeboden krijgen. Zo zou een deel van de doelgroep in het huidige stelsel leren en werken uit de boot dreigen te vallen. Het nieuwe decreet laat weliswaar meer flexibiliteit toe, maar er is meer nodig.

Loes Vandromme (CD&V) wijst op de discrepantie tussen het feit dat leerlingen positief staan tegenover werkplek leren en het negatieve imago van werkplekleren. Ten slotte vraagt zij of er losgekomen kan worden van de verplichting om alle opleidingen zowel duaal als niet-duaal aan te bieden. Weyts geeft aan dat de mogelijkheid al bestaat om opleidingen zowel duaal als niet duaal aan te bieden en dat het op dit moment zeker niet aan de orde is om scholen te verplichten richtingen énkel duaal in te richten. 

Daniëls sluit af met de oproep aan scholen en aan de arbeidsmarkt om de kansen te grijpen die het duaal leren biedt, omdat dit volgens hem voor alle partners winst kan opleveren.

Dit artikel verscheen op 13/05/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw

Het hele verslag van de commissievergadering kan je hier lezen.